Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Právo není matematika. Právní pravidla, která platí dnes, mohou být zítra úplně jiná. Dvojnásob to pak platí pro jejich výklad. Úspěch klienta v právních soubojích se tedy vždy nemusí rovnat pravdě, která se jeví pevně na jeho straně.

Zejména v oblasti tzv. procesního práva je proto rozhodující především včasná a komplexní ochrana práv a zájmů klienta, který je z jakéhokoli důvodu účastníkem řízení vedeného u:
soudu, který rozhoduje o řešení sporu mezi klientem a protistranou (především spory vyplývající z širokého spektra podnikatelských i nepodnikatelských vztahů, včetně sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, apod.) soudu, který rozhoduje o úpravě dalších vztahů, nenáležejících svou povahou mezi spory (např. řízení o dědictví, řízeních ve věcech obchodního rejstříku, řízení o věcech týkajících se nezletilých dětí či řízení o omezení svéprávnosti, apod.) soudu, který rozhoduje o vině a trestu soudu, který přezkoumává správnost a zákonnost rozhodnutí a postupu úřadů a dalších orgánů veřejné moci Ústavního soudu, který rozhoduje o souladu rozhodnutí a postupu obecných soudů (viz výčet shora) s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod rozhodčího orgánu (rozhodčí soud či rozhodce) – v tomto alternativním řízení (nazývaném arbitrážní či rozhodčí řízení) mohou být rozhodovány některé spory v případě, že se na tom účastníci vztahu (z něhož v budoucnu vznikne spor) předem platně dohodnouV souvislosti se zastupováním v soudních a arbitrážních sporech Vám nabízíme:

Komplexní právní servis, ale také i jen dílčí úkony (rozhodující je přání klienta i druh a okolnosti případu), především:
zastupování klienta před soudy všech stupňů (od okresních přes krajské a vrchní až po Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR) i před rozhodčími orgány od A do Z, ve všech druzích řízení (viz shora), včetně řízení insolvenčního, exekučního, apod. - v oblasti procesního zastupování disponujeme opravdu bohatými zkušenostmi, díky nimž jsme na půdě soudů takřka jako doma zpracování souvisejících právních rozborů (analýzy, rešerše) komplexní i dílčí právní poradenství pro klienty, kteří se nechtějí nechat v řízení přímo zastoupit přípravu a sepis všech druhů podání pro soudy či rozhodčí orgány

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele