Trestní právo

Do oblasti trestního práva náleží:

obhajoba v trestních věcech (týká se například situací, kdy je klient obviněn, obžalován či odsouzen, popř. se nachází ve výkonu vazby, trestu, zabezpečovací detence či ochranného léčení, je předvolán k policejnímu orgánu k podání vysvětlení či předvolán k trestnímu soudu, potřebuje zajistit zahlazení odsouzení, apod.)

ochrana práv poškozených (obětí trestných činů)

V oblasti trestního práva Vám nabízíme:

Komplexní služby od A do Z i dílčí úkony, především:
zastupování klienta ve všech fázích trestního řízení (při výkonu obhajoby i v rámci zastoupení poškozených) zpracování právních rozborů (analýzy, rešerše) preventivní právní poradenství (tj. klient potřebuje prověřit, zda u jím plánovaného postupu nehrozí trestněprávní dopady – tento druh poradenství klienti často využívají např. u mnoha připravovaných obchodních transakcí, kde se prevence vyplatí dvojnásob) reakční právní poradenství (tj. klient potřebuje poradit, jak si počínat při konkrétním úkonu či v rámci celého již probíhajícího trestního řízení, dále sem náleží též poradenství obětem trestných činů) sepis podání určených orgánům činným v trestním řízení sepis opravných prostředků (stížnosti, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti, návrhy na obnovu řízení, podněty ke stížnosti pro porušení zákona, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva) činění dílčích úkonů dle přání klienta (od účasti při podání vysvětlení klientem policejnímu orgánu přes účast u hlavního líčení až po žádost k zahlazení odsouzení) uplatnění nároku klienta na náhradu škody vůči státu (bylo-li trestní řízení zastaveno, klient zproštěn obžaloby, apod.) realizaci úkonů směřujících k naplnění práv poškozených osob v oblasti náhrady škod, které jim vznikly v souvislosti s trestným činem

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele