Správní právo

Toto odvětví zahrnuje široké spektrum oblastí, zejména:

přestupky a jiné správní delikty daně, poplatky a cla, stavební a katastrální právo

veškeré styky fyzických či právnických osob s úřady, policií ČR a městskou policií i vzájemné právní vztahy mezi úřady a policií i rozhodování úřadů v celé řadě oblastí

živnostenské právo, ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, vodohospodářství azyl, občanství, víza a povolení k pobytu cizinců na území ČR veřejné zakázky, petice, referenda, právo na informace nároky na náhradu škody vůči státu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup soudů, úřadů, apod.

V oblasti správního práva Vám nabízíme:

Právní pomoc od A do Z fyzickým a právnickým osobám (vždy dle přání klienta a okolností konkrétního případu), především:
zastupování klientů při všech jednáních s úřady i v řízeních vedených před orgány veřejné správy nebo samosprávy (úřady finanční, celní, stavební, katastrální, živnostenské, apod., dále orgány obcí, krajů i hl. m. Prahy – včetně agendy přestupků a správních deliktů) sepis veškerých podání potřebných v rámci kontaktu klienta s úřady (návrhy, stížnosti, vyjádření, odvolání, podněty, rozklady, návrhy na obnovu řízení, apod.) precizní aktivní obranu práv a zájmů klienta (např. proti nečinnosti úřadů či jiných správních orgánů i proti nezákonnému zásahu, pokynu a donucení správního orgánu, včetně policie) kompletní právní služby v oblasti správního soudnictví - vyhotovení žalob na zrušení nezákonných či neoprávněných rozhodnutí úřadů (v praxi se nejčastěji jedná o rozhodnutí finančních, stavebních a celních úřadů) a následné zastupování v příslušných řízeních před soudy včetně Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu návrhy a realizace řešení v oblasti správních exekucí a výkonů rozhodnutí odborné konzultace i právní asistence v oblasti čerpání dotací a finančních podpor z rozpočtových zdrojů ČR a prostředků ze strukturálních fondů EU profesionální poradenství, zastupování či dílčí úkony v oblasti udělení víz, azylu, občanství a povolení k pobytu na území ČR, včetně jednání s cizineckou policií
Komplexní právní služby pro územní správu (obce, kraje, hlavní město Praha) i státní správu (ministerstva, celní správa, finanční úřady, apod.), zejména:
sepis i revize smluv a dalších dokumentů vyhotovení analýz a odborných právních stanovisek k různým právním záležitostem – např. k výkladu obsahu i rozsahu pravomocí orgánů státní správy i samosprávy, k otázkám hospodaření, apod. příprava i revize jednacích řádů územní správy, provozních řádů ohledně zařízení v majetku územní samosprávy a směrnic či pokynů týkajících se interních postupů územní i státní správy uplatňování nároků orgánů státní správy i samosprávy u soudů a zastupování v soudních řízeních včetně řízení u Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu kompletní i dílčí právní asistence při vyhotovení podzákonných právních předpisů pro územní i státní správu (vyhlášky a nařízení) veřejné zakázky - kompletní administrace a organizace zadávacích řízení (až po zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i v případných souvisejících soudních řízeních)

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele