Rodinné právo

Toto právní odvětví souvisí se zásadními, často poměrně emotivními životními událostmi, které se významně prolínají jak do oblasti mezilidských vztahů, tak do oblasti majetkové - mezi ně náleží například:

svatba

rozvod - může probíhat dvěma způsoby: 1) nesporný rozvod = dohodnou-li se na něm manželé; 2) sporný rozvod = manželé se na rozvodu či jeho podmínkách nedohodnou - soud proto zjišťuje, zda jsou dány podmínky rozvodu a upraví zároveň veškeré související záležitosti

zrušení registrovaného partnerství nastavení úhrady výživného (včetně zvýšení či snížení) úprava styků s nezletilými dětmi a jejich výchovy či svěření do péče spory o určení či popření rodičovství osvojení dítěte dispozice se společným jměním manželů, včetně jeho úplného vypořádání

V oblasti rodinného práva Vám nabízíme:

Kromě adekvátní míry empatie a emocionální podpory (jež klientům obvykle výrazně pomáhají ke zvládnutí těchto náročných životních období) poskytujeme komplexní právní servis, zejména:
pro Vás zpracujeme související právní rozbory (analýzy, rešerše) sepíšeme Vám návrhy veškerých podání a dohod potřebných k rozvodu (dohoda o vypořádání majetku, o bydlení, o výživném pro dobu po rozvodu, o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu, apod.) zastoupíme Vás při jednáních s druhou stranou a před soudem či před úřady tak, abychom Vám ušetřili čas i stres (zejména v řízení o rozvodu, o určení či popření otcovství, o určení nebo zvýšení či snížení výživného, apod.) poskytneme Vám právní poradenství dle konkrétní potřeby a požadavků (vhodné především pro klienty, kteří se nechtějí nechat v řízení přímo zastoupit či nemají zájem o sepis souvisejících listin či podání) připravíme návrhy dohod o zvýšení či snížení výživného, případně sepíšeme příslušnou žalobu a zastoupíme Vás i v řízení před soudem postaráme se o vymáhání dlužného výživného vytvoříme dle Vašeho přání návrh dohody o úpravě styku s dítětem či ohledně péče o nezletilé dítě, resp. v případě, že dohoda v uvedených záležitostech není možná, zastoupíme Vás v příslušném řízení před soudem v oblasti majetkových dispozic pro Vás rádi zpracujeme odpovídající smlouvu či jiné listiny (předmanželská smlouva, smlouva o zúžení či rozšíření společného jmění manželů, smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, popř. o úpravě režimu tzv. oddělených jmění) a zajistíme i potřebný sepis notářských zápisů (neboť tyto listiny musejí být sepsány ve formě notářských zápisů) - velkou výhodou je, že (nejen) pro tyto účely dlouhodobě spolupracujeme s několika notáři, kteří vykonávají svou činnost v různých lokalitách území ČR za účelem vypořádání společného jmění manželů pro Vás vytvoříme návrhy příslušných listin (dohoda o vypořádání společného jmění manželů, podání pro katastrální úřad, apod.) a zastoupíme Vás i v případných souvisejících soudních sporech i v řízení vedeném katastrálním úřadem

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele