Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Do této oblasti zahrnujeme:

pracovněprávní vztahy = právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (včetně oblasti vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory)

vztahy v oblasti sociálního zabezpečení = úsek ochrany občanů před důsledky tzv. sociálních událostí (rodičovství, zabezpečení potřeb rodiny, nemoc, úraz, invalidita, smrt, nezaměstnanost, chudoba)Můžete se na nás s důvěrou obrátit, jste-li:
zaměstnavatel zaměstnanec osoba domáhající se naplnění jakýchkoli svých práv v oblasti sociálního zabezpečení (tj. oblast zdravotního, penzijního, nemocenského a důchodového pojištění včetně všech dávek vyplácených z těchto pojištění - mateřská, rodičovský příspěvek, nemocenské, zabezpečení v nezaměstnanosti, apod.)V oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Vám nabízíme:

Komplexní právní servis, ale také i jen dílčí úkony (rozhodující je vždy přání klienta i okolnosti případu), především:
vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či provedení práce, dohod o hmotné odpovědnosti (včetně vzorové dokumentace a manuálů k používání vzorů) komplexní poradenství i zastoupení klienta v oblasti diskriminace (tj. nerovný přístup), sociálního zabezpečení, náhrady škod, nemocí z povolání a úrazů sepis manažerských smluv i listin směřujících k ukončení pracovního poměru vytváření a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele (pracovní řád, mzdový řád, prémiový řád, kolektivní smlouvy, apod.) přípravu a realizaci restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců provádění právních auditů pro potřeby zaměstnavatele pravidelnou revizi a aktualizaci veškeré dokumentace (zejména smlouvy a přepisy) využívané zaměstnavatelem v návaznosti na změnu právních předpisů či vývoj judikatury (tj. soudní rozhodovací praxe) zpracování odborných stanovisek a analýz ve všech otázkách pracovněprávních vztahů i v oblasti sociálního zabezpečení kompletní právní asistenci pro zaměstnavatele i zaměstnance v rámci hromadných propouštění, řešení otázek bezpečnosti práce, konkurenčních doložek, rovných příležitostí, agenturního zaměstnávání, apod. zastupování klienta ve všech souvisejících sporech (pracovněprávní vztahy i oblast sociálního zabezpečení – pojištění, dávky, apod.) před soudy, úřady a jinými institucemi

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele