Obchodní právo

Pod oblast obchodního práva lze zahrnout v zásadě vše, co jakkoli souvisí s Vaším podnikáním /bez ohledu na to, zda jste fyzická či právnická osoba i bez ohledu na to, zda podnikáte v režimu živnostenského zákona či jiných zákonů/, například:

obchodní závazkové vztahy včetně zajištění a vymáhání dluhů (sem patří jakákoli situace vyplývající ze smluvních i jiných vztahů spjatých s podnikáním)

obchodní společnosti i družstva včetně transakcí a dispozic s nimi spojených živnosti směnky a šeky (včetně všech vztahů, které s nimi souvisejí) ochrana obchodního tajemství, know-how, i dobré pověsti hospodářská soutěž veřejné zakázky a výběrová řízení

V oblasti obchodního práva Vám nabízíme:

Komplexní právní servis v oblasti jakékoli obchodní transakce či sporu, ale i dílčí úkony (vždy dle potřeb a přání klienta), zejména:
zastupování klienta před soudy a jinými orgány veřejné moci ve všech řízeních obchodní povahy, včetně jednání za klienta v mimosoudních fázích sporů zpracování právních rozborů (analýzy, rešerše) komplexní i dílčí servis k obchodním společnostem a družstvům (od založení a zápisu do obchodního rejstříku, úpravu právních poměrů včetně plnění registračních a oznamovacích povinností, zajištění a vedení valných hromad i schůzí orgánů a otázky podnikání či investic zahraničních osob v ČR, přes akcionářské dohody a restrukturalizace ve formě fúzí, akvizic, prodeje, rozdělení či transformace společností i formování společných podniků, realizace nabídek převzetí i strukturování právních vztahů mezi osobami v koncernu, až po likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku) odborná právní posouzení, prověrky i audity (due diligence) na přání klienta zajišťujeme též daňově-účetní audity a posouzení plánovaných či realizovaných transakcí i z hlediska ekonomického (týká se zejména oblasti investic a rizikového kapitálu) – zde je naší významnou výhodou dlouhodobá úzká spolupráce s profesionály z daných oblastí, s nimiž máme nastaveny vhodné funkční mechanismy efektivní komunikace a je-li to v konkrétním případě účelné, jsme schopni pracovat jako jeden tým a poskytnout tak klientovi neobvykle komplexní „balíček“ služeb od A do Z (vše v jednom) přípravu, vyjednání i sepis či připomínkování veškerých smluv (mimořádně bohatými zkušenostmi pak disponujeme v oblasti smluv o dílo, leasingových smluv a smluv o transakcích s cennými papíry) a dalších listin o právních jednáních i veškeré související dokumentace (stanovy společností, zápisy z valných hromad, všeobecné obchodní podmínky, tzv. smluvní manuály, apod.) komplexní i dílčí právní poradenství - klienti jej využívají nejen ve fázi plánování či realizace menších projektů (např. zhotovení kuchyňské linky na míru či vyřízení živnostenského oprávnění pro klienta), ale i ve fázi plánování náročných sofistikovaných projektů (např. při restrukturalizaci společností či v oblasti strukturovaných investic a rizikového kapitálu, dále při odštěpení majetku a strukturovaných převodech rozsáhlých majetkových celků, realizaci práva odkupu akcií, apod.) na přání klienta jsme připraveni provést i specializovaná právní šetření v dalších oblastech souvisejících s plánovanou/realizovanou transakcí - typicky se jedná o prověření souladu dané transakce s požadavky trestního práva a dále i o prověrky postavení a fungování managementu podniku, posouzení bankovních i jiných finančních transakcí, prověrku oblasti lidských zdrojů (zejména z pohledu pracovního práva), právních vztahů k nemovitostem, apod. úschovy a správu portfolia majetkových i nemajetkových aktiv a pasiv náležejících do sféry vlivu klienta kompletní organizaci zadávacích řízení (v režimu zákona o veřejných zakázkách) i výběrových řízení - zde efektivně využíváme spojení bohatých zkušeností některých členů našeho týmu v dané oblasti s kontinuálně rozvíjenými organizačními schopnostmi a manažerskými dovednostmi všech členů týmu (zejména v oblasti vedení projektů)

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele