IT/IP právo

I neviditelný, ale překotně se vyvíjející virtuální svět informačních technologií má svá právní pravidla, která lze souhrnně označit pojmem IT právo. Právem je podrobně regulován také imateriální svět duševního vlastnictví a autorských práv. Soubor těchto pravidel nazýváme IP právo.

Do oblasti IT práva náleží především:

internetové a doménové právo počítačové právo elektronické komunikace (zejména telekomunikace)

Dimenzi IP práva vyplňuje zejména:

autorské právo a práva příbuzná (práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních vysílatelů)

ochranné známky, patenty a licence franchising (= oprávnění i závazek užívat za úplatu firmu, know-how, apod.) nekalá soutěž v kontextu duševního vlastnictví oblast tištěných i elektronických médií z pohledu ochrany osobnostních práv ochrana osobních údajů a dat

V oblasti IT/IP práva Vám nabízíme:

přípravu či revizi distančních smluv uzavíraných při on-line obchodech, licenčních smluv k software a všeobecných obchodních podmínek při distribuci software, servisních smluv (SLA), smluv o poskytování služeb elektronických komunikací včetně všeobecných obchodních podmínek, smluv o franchisingu, apod.

právní poradenství při tvorbě webových portálů a projektů využívajících informačních technologií, včetně oblasti GNU/GPL (= všeobecná veřejná licence) a právních aspektů využívání cloudových úložišť

realizaci auditů za účelem prověření souladnosti využívání informačních technologií a nakládání s právy duševního vlastnictví s právním řádem ČR i mezinárodní právní úpravou (vždy dle konkrétních potřeb a přání klienta)

komplexní právní služby v oblasti práv k nehmotným statkům (ochrana know-how, patentů, osobnostních i majetkových práv autora a jejich výkonu i práv výkonných umělců, oblast nekalé soutěže, apod.) - počínaje zpracováním odborných právních rozborů přes poradenství až po přípravu či revizi související dokumentace

tvorbu i revizi veškeré dokumentace týkající se poskytování, implementace a vývoje software i IT outsorcingu či služeb webhostingu, včetně oblasti zabezpečení dat

právní podporu při registraci, ochraně či převodu doménových jmen

zastupování ve všech mimosoudních a soudních sporech i správních řízeních jakkoli souvisejících se shora specifikovanými záležitostmi

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele