Financování. Kapitálové a finanční trhy.

Jsme si plně vědomi, že finance jsou motorem pohánějícím lidstvo neustále kupředu. Právní regulace v oblasti financí s pokrokem narůstá a je čím dál složitější. Ve finančním světě se kromě právních předpisů poměrně významně uplatňují též zvyklosti a regulace neviditelné ruky trhu. Všechny tyto aspekty vnímáme a v praxi striktně zohledňujeme, vždy však s důrazem na cíle a potřeby klienta.

Tato oblast práva pokrývá především:

financování a investice transakce v oblasti kapitálového trhu (obchody s cennými papíry a jejich deriváty) licencování a marketing (týká se zejména bank, pojišťoven, investičních fondů, apod.)

vztahy poskytovatelů finančních služeb a kapitálových podnikatelů vůči České národní bance (vztahuje se především na oblast bankovního sektoru, významné investory, obchodníky s cennými papíry, apod.)

nakládání s problémovými aktivy (včetně správy a vymáhání pohledávek)V oblasti financování na kapitálových trzích Vám nabízíme:

komplexní právní služby pro banky, obchodníky s cennými papíry, pojišťovny i investory

právní poradenství se specializací na transakce v oblasti kapitálového trhu (od emise, veřejné nabídky a realizace obchodů s investičními instrumenty přes strukturaci a zakládání investičních fondů a pojišťoven až po přípravu či revizi depozitářských a manažerských smluv)

precizní právní asistenci v rámci řady komerčních záležitostí v oblasti finančního práva, včetně akvizičního financování, financování nemovitostních projektů, projektového financování a produktů v oblasti spotřebitelského financování

zpracování rešerší, analýz a doporučení jak v dimenzi právních aspektů licencování, marketingu a investování do celé řady regulovaných právních forem, včetně investičních fondů, bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry a emitentů cenných papírů, tak i ohledně úvěrových transakcí, včetně jejich strukturování a vyjednávání

přípravu související korporátní dokumentace v rámci zakládání fondů kolektivního investování zastoupení právnických i fyzických osob v řízeních vedených Českou národní bankou revizi souladu marketingových materiálů a prodejních manuálů s regulatorními požadavky

vyhotovení podání a regulatorních dotazníků, řešení nejrůznějších regulatorních bodů v oblasti kapitálových trhů (plnění oznamovacích povinností, zastupování v sankčních řízeních, apod.)

podporu při přípravě povinných nabídek převzetí, realizacích práva výkupu akcií hlavním akcionářem (tzv. squeeze-out), apod.

návrhy a realizaci řešení komplikací souvisejících s podezřelými obchody na kapitálovém trhu (včetně obchodů se zneužitím vnitřní informace)

sjednání a vyhotovení úvěrové a zajišťovací dokumentace

realizaci právních prověrek (tzv. due diligence) pro věřitele i dlužníky, včetně přezkoumání zpráv o výsledcích právních prověrek vyhotovených jinými právními poradci

analýzy a návrhy řešení ohledně problémových aktiv, vymáhání pohledávek a kompletní právní asistenci v rámci dispozic s portfolii obtížně vymahatelných pohledávek

sepis smluvní dokumentace pro pojišťovny, včetně přípravy a úprav všeobecných pojistných podmínek a doplňkových pojistných podmínek

posouzení sporných právních otázek při likvidaci pojistných událostí zastupování v soudních i mimosoudních sporech o plnění z pojistných smluv
Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele