Nemovitosti a stavební právo

Do této oblasti náleží zejména:

veškeré dispozice s nemovitostmi (např. prodej, zástavy, nájem, darování) stavebnictví a developerské projekty územní plánování a stavební řízení hypoteční úvěrování

V oblasti nemovitostí a stavebního práva Vám nabízíme:

Komplexní právní servis (od poradenství přes sepis dokumentů až po řešení sporů), především:
tvorbu a připomínkování veškerých smluv i dalších dokumentů (např. podání pro katastrální úřady) v oblasti převodů a užívání nemovitostí (darování, koupě, prodej a nájem pozemků, budov, areálů, bytů i nebytových prostor), zástav, předkupních práv, práv stavby, věcných břemen, apod. zastupování ve všech sporech souvisejících s nemovitostmi i stavebnictvím (mimosoudní jednání s protistranou a zastoupení v řízení před soudem či rozhodčím soudem – v praxi se nejčastěji jedná o spory vyplývající ze smluv o dílo, konkrétně z důvodu prodlení s realizací díla či výskytu vad, nedodělků, neúspěšných či naopak neoprávněných reklamací, apod.) a ve správních řízeních vedených stavebními či jinými úřady (řízení o vydání stavebního povolení, o vydání kolaudačního souhlasu, o změně funkčního využití území, o odstranění stavby, o dodatečné povolení stavby, apod.) právní služby související s výstavbou i rekonstrukcí nemovitostí (odborné právní rozbory, poradenství, sepis či revize smluv o dílo, o výstavbě, apod., včetně zastupování v případných sporech) zpracování právních rozborů a auditů (due diligence) ve věci právního stavu nemovitostí či ohledně vhodnosti konkrétní strukturace a zajištění nemovitostních projektů (vždy včetně daňových aspektů zamýšlených transakcí), apod. kompletní právní podpora při plánování i realizaci developerských a investičních projektů profesionální konzultace k právním aspektům dimenze strukturování a převodů akcií/podílů v projektových nemovitostních společnostech a fondech i v oblasti rozhodování klienta ohledně nejvhodnějšího formování vlastnických struktur společností a fondů vlastnících nemovitosti (pro účely financování, daňové účely, apod.) právní asistence v rámci využití hypotečního úvěrování (včetně sepisu či revize příslušné dokumentace) zajištění odborných právních posouzení účelnosti výběru místa realizace nemovitostních či infrastrukturních projektů v souladu s požadavky územního plánu (včetně zastupování v povolovacím řízení, koordinace s úřady, znalci a dalšími osobami s rozhodovací pravomocí) bezpečné advokátní úschovy peněz, listin či cenných papírů zajišťující maximální jistotu hladkého chodu i završení jakékoli transakce (nejen) s nemovitostmi

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele